Notification Center

เป็นการผสานเทคโนโลยีการใช้คำสั่งเสียง เข้ากับระบบตอบรับและแหล่งข้อมูลของลูกค้าได้โดยตรงบนฐานเดียวกัน เพื่อสร้างการแจ้งเตือนไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งข้อมูลไปยังลูกค้าที่จำเป็นต้องได้รับข้อมูลนั้นโดยการสื่อสารผ่านหลายๆช่องทาง ทั้ง อีเมล์ ข้อความสั้น (SMS) ทางเสียงหรือทางการพิมพ์ เพื่อให้มีการเชื่อมโยงกับลูกค้าตลอดเวลา ไม่ว่าจะโดยอุปกรณ์หรือช่องทางใดๆ และเป็นการสื่อสารสองทางโดยอัตโนมัติ เพื่อเป็นการลดความจำเป็นในการติดต่อกับลูกค้าด้วยคน

ประโยชน์หลักๆที่ได้รับจากโซลูชั่นนี้ :

เป็นระบบอัตโนมัติ : โดยการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการทำงานในระบบ จะสามารถเกิดองค์ประกอบในการบริหารจัดการหลายๆอย่างที่สามารถทำงานได้อัตโนมัติ โดยการดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องของลูกค้าจากระบบข้อมูล ส่งให้กับระบบการแจ้งเตือนและแจ้งในรูปแบบของเสียงให้กับลูกค้าที่ต้องการพร้อมกับการแจ้งกลับว่าลูกค้ารับรู้หรือได้รับทราบแล้วไปยังระบบ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานมีเวลามากขึ้นเพื่อใช้ในการทำงานที่เร่งด่วน ซับซ้อน หรือเพื่อการขายที่ให้ผลตอบแทนทีมากกว่า

การจัดลำดับความเร่งด่วน : เป็นการบริหารจัดการว่าใครควรจะได้รับการติดต่อหรือให้บริการก่อนและเป็นสร้างความมั่นใจว่า กรณีเร่งด่วนได้รับการดูแลและปรับปรุง โดยการเอาใจใส่และดำเนินการก่อน ซึ่งดีกว่าที่จะเสียลูกค้านั้นไป ด้วยการกำหนดกฏเกณฑ์ต่างๆเพื่อใช้ในการดูแลและจัดการลูกค้าคนสำคัญเป็นอันดับแรกๆ

มีความยืดหยุ่น : ด้วยการใช้ อีเมล์ ข้อความสั้น (SMS) แอพพลิเคชั่นต่างๆ สื่อสังคม (Social Media) รวมถึงการโทรด้วยเสียงอัตโนมัติ จะทำให้สามารถเชื่อมต่อสื่อสารได้ในหลายๆช่องทาง มีความยืดหยุ่นในการส่งข้อมูลหรือข้อความเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องกันไปยังอุปกรณ์ที่แตกต่างกันและผ่านหลายๆช่องทาง

เพียงเลือกโมดูลที่ต้องการ พร้อมกับระบุว่าต้องการให้ระบบทำงานอย่างไรก็จะสามารถสร้างกระบวนการทำงานและการสื่อสารกับลูกค้าได้ โดยมีโมดูลต่างๆเป็นตัวอย่างดังนี้

quote1   การแจ้งให้ทราบถึงบริการที่แตกต่างหรือพิเศษ (Service Disruption Notification)

quote1   การสื่อสารก่อนการให้หรือรับบริการ (Pre-service Communication)

quote1   การแจ้งสถานะการบริการที่เปลี่ยนแปลง (Service Status Change Notification)

quote1   การสื่อสารภายหลังการบริการ (Post-Service Communication)

quote1   สื่อสารเพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสินค้าหรือองค์กร (Loyalty Program Communication)

quote1   การดูแลและให้บริการพิเศษ (Special Service Handling)

การทำงาน

โมดูลต่างๆ ที่มีจะทำงานอยู่บนฐานของระบบ ทรู วอยซ์ จะสามารถขยายเพิ่มเติมและเชื่อมต่อถึงกันได้