Ask Me

Overview

เป็น Solution ที่สามารถช่วยตอบคำถามที่พบได้บ่อยหรือคำถามยอดฮิตที่ลูกค้ามักจะสอบถามเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยระบบจะสามารถรับฟังความต้องการของลููกค้าทำความเข้าใจในคำถาม และเลือกคำตอบที่ได้เตรียมไว้ตอบกลับไปยังลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

Benefits

AskMe ช่วยลดจำนวนสายเข้าไปที่ Agent เพื่อสอบถามเรื่องที่พบได้บ่อยหรือคำถามยอดฮิต โดยระบบสามารถรับรู้ความต้องการและตอบได้ตาม ที่บริษัทกำหนดไว้
AskMe กรณีที่ลูกค้าต้องการสอบถามในหัวข้ออื่นๆ นอกเหนือที่กำหนด สามารถส่งข้อมูลคำถามที่ได้สอบถามไว้และหัวข้อที่ลูกค้าต้องการคำตอบไปยัง Agent ได้
AskMe การติดตั้งระบบเพียงเชื่อมต่อกับระบบ IVR และไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับระบบหลังบ้านของบริษํททำให้การติดตั้งทำได้อย่างรวดเร็ว
AskMe ลูกค้าไม่จำเป็นต้องรอสายเพื่อสอบถามข้อมูลกับ Agent
AskMe สามารถเชื่อมต่อกับระบบ SMS/E-mail เพื่อส่งข้อมูลรายละเอียดคำตอบไปยังลูกค้าได้
AskMe สามารถถามตอบกับลูกค้าเป็น Dialog ได้

CORE TECHNOLOGIES


a1