Customer Activation

การเปิดบริการให้กับลูกค้าโดยอัตโนมัติ

ในโลกปัจจุบัน ธุรกิจจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่น การเปิดเพื่อเริ่มต้นให้บริการกับลูกค้าโดยอัตโนมัติเป็นส่วนสำคัญของระบบการบริหารการสั่งซื้อ ซึ่งรองรับได้หลายๆ ช่องทางรวมถึงการสื่อสารด้วยเสียงเข้าและออก ซึ่งปัจจุบันบริษัทส่วนใหญ่ดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ด้วยคน ซึ่งเป็นต้นทุนดำเนินงานที่สูงและมีโอกาสผิดพลาดสูง

ระบบการเปิดบริการขอ ทรู วอยซ์ เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นและขยายได้ช่วยให้การดำเนินการเพื่อเปิดการบริการเป็นไปได้โดยง่าย ด้วยการใช้เสียงสั่งงาน โดยการออกแบบรูปแบบการติดต่อสื่อสารทางเสียง (VUI: Voice User Interface) และการเข้าใจภาษาพูดที่ใช้กันทั่วไป (NLU: Natural Language Understanding) และมีทางเลือกที่ปรับเปลี่ยนได้ง่าย ทำให้สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และสามารถนำเสนอการทำบริการด้วยตัวเองได้อย่างเหมาะสม และสร้างความพึงพอใจในการใช้งาน หากจำเป็นลูกค้าก็ยังคงสามารถเลือกติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้หากต้องการ โดยที่ข้อมูลที่ได้มีการเก็บหรือสอบถามไปแล้วก่อนหน้าจะถูกส่งต่อเพื่อนำไปใช้ในการบริการโดยเจ้าหน้าที่ต่อไป เพื่อลดการขอข้อมูลซ้ำและเสียเวลา

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

icon-1 เป็นการลดต้นทุนโดยการทำงานแบบอัตโนมัติ ซึ่งการลดต้นทุนการดำเนินงานเกิดจากการลดกระบวนการทำงานในรูปแบบเดิมและปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่

icon-1 ทำให้การบริหารจัดการคำสั่งซื้อง่ายขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีการเข้าใจภาษาพูดที่ใช้กันทั่วไป (NLU: Natural Language Understanding) และออกแบบรูปแบบการติดต่อสื่อสารทางเสียง (VUI: Voice User Interface) จะทำให้การโต้ตอบกับลูกค้าทำได้ง่ายขึ้นและมีความแม่นยำสูง

icon-1 สามารถมองเห็นและควบคุมได้ตลอดกระบวนการทำงาน ช่วยให้สามารถวัดประสิทธิภาพการงานเพื่อให้ทราบว่าส่วนใดควรได้รับการปรับปรุงทั้งในระบบอัตโนมัติและระบบการจัดการคำสั่งซื้อ