True-Voice-Intelligent-Call-Routing
Intelligent Call Routing

ทรู วอยซ์ อินเทลลิเจนท์ คอลล์ รูทติ้ง (True Voice Intelligent Call Routing) หรือระบบอัจฉริยะที่สามารถนำลูกค้าไปยังบริการที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วเมื่อลูกค้าโทรเข้าที่คอนแทค เซ็นเตอร์

Thai-customized Voice Biometrics Technology from True Voice
Voice Biometrics

ระบบที่สามารถช่วยยืนยันและระบุตัวตนของลูกค้าท่าน โดยการใช้เสียง

customer-activation
Customer Activation (Self Service)

บริการง่ายด้วยเสียงสั่งการ ซึ่งใช้รูปแบบการติดต่อสื่อสารทางเสียง เข้าใจภาษาพูด และมีทางเลือกที่ปรับเปลี่ยนได้ง่าย ทำให้สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

customer-satisfaction
Customer Satisfaction (iCSAT)

I-CSAT เป็นวิธีการที่ก้าวหน้าในการวัดความพึงพอใจของลูกค้าแบบเรียลไทม์ ณ จุดขายหรือให้บริการด้วยการผสานเทคโนโลยีเสียงสั่งได้ รวมถึงการเข้าใจภาษาพูด และการวิเคราะห์คำสั่งเสียง กับ SMS